מדיניות הפרטיות – SAMURAI

מדיניות הפרטיות

להלן מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט samuraim.co.il
במדיניות פרטיות זו, נסביר כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו מקבלים או אוספים, אודות
הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט שלנו )להלן: “האתר”(.
אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר.

כללי
מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה או גלישה, העלאת תכנים, או כל שימוש אחר
באתר, על ידי כל אדם, ובאמצעות כל אמצעי.
אין חובה חוקית להסכים למסירת, איסוף, הפקה או כל שימוש אחר במידע.
בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה,
ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע
כמפורט במדיניות זו.
בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או
שאתה משתמש באתר באישורו של אחד מהוריך (או אפוטרופוס שאחראי עליך), ובהסכמתו
למדיניות פרטיות זו במלואה.
מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות
בלבד.
האתר שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתנו, שייתכן ואוספים,
משתמשים ומפיקים מידע בקשר למשתמשים בהם. מסירת פרטים, וכל שימוש אחר באתרים
אלה כפופים לתנאי השימוש והפרטיות שם, ואינם תחת שליטתנו או אחריותנו.
אנו נשמור בידינו מידע שאתה תפרסם ו/או שביקשת לפרסם, לרבות אך לא רק בהודעת מכירה,
תוכן מטעמך, או בכל פרסום אחר שתעלה לאתר.
שמירת ועיבוד המידע אודותיך מבוססים על הצורך לאפשר לך את השימוש באתר ולספק לך את
השירותים, על הסכמתך, או על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהפעלת האתר.

העברת מידע לצדדים שלישיים
ייתכן שנעביר מידע אודותיך, לחברות ולגופים אחרים, במקרים אלו:
1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או את הוראות הסכמי ההצטרפות לאתר או
לשירותים, או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;
2. במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבנינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית,
שמורה לנו למסור את המידע;
3. במקרה שנארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, או שנתמזג עם גוף אחר, או
נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר יקבל על
עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו .
הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע, הינם:
1. גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי כלשהו יורו להעניק להם גישה למידע.
2. כל גורם שירכוש את פעילות האתר, ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.
בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, העברת המידע תבוצע בהתאם
לתנאי החוק ומדיניות זו.

דיוור ישיר והודעות פרסומיות
אנחנו נשתמש בפרטי קשר שתזין כדי לשלוח ניוזלטרים, כדי לשמור איתך על קשר, להציע
ולשלוח לך באמצעות הדוא”ל הצעות ושירותים, וכדי להודיע לך הודעות שונות (להלן “דיוור”).

אם אתה לא רוצה לקבל דיוור פרסומי, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש להסיר את שמך
מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת דיגיטלית
שתישלח אליך, או על – ידי פניה לכתובת דוא”ל: office@www.samuraim.com
אנחנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתך, לחוק התקשורת (בזק
ושידורים), תשמ”ב – 1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981.
אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתר או בשירותים שלנו,
ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח ניוזלטרים ועדכונים, בהתאם לתנאיה של מדיניות
זו.
אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו
המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של
מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר.

הזכויות שלך במידע
1 . הזכות לעיין במידע
אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה עימך ומשויך
אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה עימך ומשויך אליך.
2. הזכות לתיקון מידע
אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו,
בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.
למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות כתובת הדוא”ל הנ”ל. אנו נבחן את פנייתך,
ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט
השלום, בהתאם להוראות הדין .
3. הזכות לבטל הסכמה
אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט
נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות.
4. זכויות נוספות בקשר למידע
ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת
והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים
אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים
בראשיתו של מסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.
גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף
ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר
דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות,
מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר.
לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות
האלקטרוני הדואר בכתובת PPA@justice.gov.il.

אבטחה והגנת מידע
מערכות ההגנה ואבטחת המידע באתר אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית ואינן מעניקות הגנה מוחלטת.אנחנו לא נישא באחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתר.
כל שימוש באתר (לרבות, אך לא רק, לחיצה על קישורים המצויים בו ומפנים לאתרים אחרים) –
עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט: חדירה למחשב או לטלפון הנייד,
וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. השימוש באתר, בשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתר או
בתכנים קשורים בהם, הינו באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים לך להתקין תוכנות הגנה ואמצעי
אבטחה מספקים לפני כל שימוש בו.

מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על ידי צדדים שלישיים
האתר כולל ועושה שימוש ב”עוגיות” (Cookies), פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע
ומנטרות את השימוש בו.
“עוגיות” הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות
שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies ייעלמו כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן
שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.
ה-Cookies מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית
באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ניטור
הרגלי גלישה ופעילות, ועוד.
ה-Cookies משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר
להעדפותיך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך
באתר, שיפור השירות וחווית המשתמש, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.
חלק מה-Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה
וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.
אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב – Cookies באמצעות שינוי ההגדרות
בדפדפן האינטרנט שלך. ייתכן שנטרול השימוש ב – Cookies יפגע באפשרותך להשתמש בחלק
משירותי האתר, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק
מהמקרים, מחיקת Cookies תגרום לכך שתידרש להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה שלך,
בטרם כניסה לשירותים השונים. לפירוט נוסף בנוגע ל- Cookies ולאפשרויות השונות לנטרול
או מחיקתן של Cookies ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש –
דפדפן Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw
דפדפן Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-ininternet-explorer
דפדפן Mozilla Firefox:
עוגיות מחיקתhttps://support.mozilla.org/he/kb/
דפדפן Apple Safari:
https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
אתה יכול לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של Cookies יופעלו במהלך השימוש שלך באתר, ואילו
Cookies אתה מסרב לקבל.

מערכות נוספות שפועלות באתר
חלק מהפרסומות שמוצגות לך באתר מנוהלות על ידי גורמים חיצוניים. השימוש שחברות אלה
עושות בכלים אלו, לניטור פעילות הגולשים באתר מפורט במדיניות הפרטיות של אותן חברות.
אחת מהמערכות שפועלות באתר הינה מערכתAnalytics Google שבאמצעותה נאסף מידע
אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישורים
אלו –
https://policies.google.com/privacy?hl=iw,
http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח
העדכני שמוצג באתר, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל
תיקון ועדכון שייערך בה. אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה
מתאימה בעמוד הבית של האתר. אנא חזור ועיין בעמוד זה מעת לעת, כדי לבדוק את הגרסה
העדכנית והמחייבת של מדיניות פרטיות זו.